Białystok, dn. 16.11.2015 r.

W ramach projektu
Nr UDA-POIG.01.04.00-20-001/09-00 UDA-POIG.04.01.00-20-001/09-00
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Centrum Informatyki „ZETO” S.A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok
ogłasza konkurs na dostawę sprzętu

 

 1. 1.      Przedmiot konkursu

Dostarczenie serwera outsourcingowego

 

 1. 2.      Zakres szczegółowy

Szczegółowy zakres zawiera załącznik „Specyfikacja zamówienia”

 

 1. 3.      Termin realizacji – do 23.12.2015 r.

 

 1. 4.      Zawartość i sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

- Dostarczenie serwera outsourcingowego

Wzór formularza ofertowego został określony w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. 5.      Miejsce składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w Centrum Informatyki „ZETO” S.A. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok. Dopuszczalne jest składanie ofert w postaci elektronicznej na adres e-mail: zeto@zeto.bialystok.pl 

 

 1. 6.      Termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do 27.11.2015 r. do gody. 12:00

 

 1. 7.      Warunki wymagane od wykonawców oraz sposób ich spełnienia

W konkursie mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności będących przedmiotem zamówienia

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

 

 1. 8.      Kryteria oceny ofert

Cena               100%

 

 1. 9.      Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami

W sprawach merytorycznych:

Dorota Zerbst, tel. (85) 74-83-326, e-mail: dorota.zerbst@zeto.bialystok.pl 

W sprawach formalno - prawnych:

Anna Augustyniak, tel. (85) 74-83-294, fax (85) 74-83-303, e-mail: anna.augustyniak@zeto.bialystok.pl 

 

 1. 10.  Pozostałe postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty i warunków dostawy oraz podjęcia negocjacji oferowanych warunków z wykonawcą.

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia 
 1. Wzór formularza ofertowego
 1. 3.  Ogłoszenie konkursu
     

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Projekt „Stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt‑IQBPM”
nr UDA-POIG.01.04.00-20-001/09-00 UDA-POIG.04.01.00-20-001/09-00