• 85 74 83 330

Drugie wezwanie do złożenia akcji w Spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Centrum Informatyki „ZETO” S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do dnia 06.11.2020 r. w siedzibie Spółki: Centrum Informatyki „ZETO” S.A., tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Wraz z dokumentami akcji należy złożyć w dwóch egzemplarzach wypełniony Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza (dołączony do pisma wraz z jego załącznikami), zawierający dane akcjonariusza potrzebne do uwzględnienia w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Więcej szczegółów znajduje się w wezwaniu i załącznikach.

Administratorem przekazanych danych osobowych akcjonariuszy oraz ich pełnomocników jest spółka Centrum Informatyki ZETO S.A. z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok. O celu i zasadach przetwarzania danych osobowych informujemy w dokumencie Klauzule informacyjne RODO udostępnionym pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze/249-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-akcjonariuszy-i-ich-pelnomocnikow.

Załączniki do pobrania:

Wezwanie akcjonariuszy drugie

Kwestionariusz zgłoszenia akcjonariusza

Załącznik do kwestionariusza nr 1 - pozostałe akcje

Załącznik do kwestionariusza nr 2 - współuprawnieni do akcji

Wzór pełnomocnictwa od akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Wzór wypełnienia kwestionariusza osoba fizyczna


© 2022 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.