• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data Center

Regulamin świadczenia usług teleinformatycznych

Centrum Informatyki ZETO S.A. z siedzibą ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000012499.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin świadczenia usług teleinformatycznych Centrum Informatyki ZETO S.A. zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki wykonywania Usług przez Centrum Informatyki ZETO S.A. zwanym dalej ZETO, oraz precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez ZETO z podmiotami korzystającymi z jego usług oraz tryb reklamacyjny. 
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktów wykonawczych.

§2

Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część Umowy i są dostępne na stronie internetowej www.zeto.bialystok.pl.

§3

Określenia użyte w Regulaminie, Cenniku lub innych dokumentach ZETO mają następujące znaczenie: 

 • Abonament - opłata za zapewnienie możliwości stałego korzystania z Usług teleinformatycznych świadczonych przez ZETO wraz z Usługami dodatkowymi;
 • Abonent - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług teleinformatycznych zawartej w formie pisemnej z ZETO;
 • Cennik - zestawienie cenowe za Usługi świadczone przez ZETO;
 • Kolokacja – udostępnienie przez ZETO fizycznej przestrzeni oraz urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia do sieci niezbędnego sprzętu Abonenta;
 • Mocne uwierzytelnienie - zespół mechanizmów zapewniających identyfikację i kontrolę dostępu Użytkownika do sieci w sposób zapewniający podwyższony standard bezpieczeństwa; 
 • Outsourcing - usługa polegająca na przejęciu części lub całej działalności Abonenta przez ZETO w zakresie IT;
 • Sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;
 • Siła wyższa – zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Abonenta jako usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • Usługi teleinformatyczne - usługi informatyczne świadczone przez ZETO na rzecz Abonentów; 
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi teleinformatycznej.

Rozdział II Zakres i warunki świadczenia Usług

§4

 1. Na podstawie umów z Abonentami ZETO świadczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej osobom prawnym i innym podmiotom gospodarczym niebędącymi konsumentami następujące Usługi teleinformatyczne:
  a) utrzymanie poczty elektronicznej;
  b) utrzymanie stron www;
  c) outsourcing sprzętu IT, aplikacji i usług;
  d) kolokacja sprzętu IT Abonentów w infrastrukturze ZETO.
 2. ZETO świadczy również inne dodatkowe Usługi teleinformatyczne i techniczne z dziedziny informatyki wynikające ze szczegółowych ustaleń z Abonentami.
 3. Podstawą świadczenia Usług przez ZETO są umowy zawierane z Abonentami określające warunki korzystania z usług ZETO oraz wysokości opłat naliczanych zgodnie z aktualnym Cennikiem. 
 4. W zawartej umowie ustala się szczegółowy zakres Usług świadczonych przez ZETO oraz ewentualnie dodatkowe obowiązki, które będą spełniane w czasie współpracy określonej umową.

 

Rozdział III Wymagania techniczne

§5

 1. Abonenci korzystający z Usług teleinformatycznych ZETO zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad netykiety oraz bezpieczeństwa obowiązujących w sieci.
 2. Oprogramowanie wykorzystywane przez Abonenta w sieci ZETO musi być licencjonowane.
 3. Urządzenia wykorzystywane przez Abonenta muszą spełniać techniczne warunki gwarantujące wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz kompatybilność z innymi urządzeniami w sieci ZETO.
 4. Abonenci mają obowiązek stosowania w szczególności:
  a) licencjonowanego i aktualnego oprogramowania antywirusowego;
  b) łączy internetowych o wydajności odpowiadających potrzebom Abonenta;
  c) innych rozwiązań i zabezpieczeń, o których poinformuje ZETO w ramach zapewniania bezpieczeństwa obowiązującego w sieci oraz stabilności świadczenia usług.
 5. Abonentów obowiązuje zakaz:
  a) instalowania oprogramowania naruszającego kompatybilność sieci lub zagrażającego bezpieczeństwu sieci lub przechowywanych danych;
  b) zamieszczania i przechowywania na udostępnionych przez ZETO zasobach danych i treści naruszających prawa innych osób lub podmiotów.
 6. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia wymagań technicznych sprzętu Abonenta, ZETO może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.

 

Rozdział IV Opłaty

§6

 1. Ceny usług wymienionych w § 4 określa Cennik, który jest integralną częścią umowy. 
 2. Opłata abonamentowa obejmuje korzystanie z Usług przypisanych w Cenniku.
 3. Opłaty należne od Abonenta mogą być wnoszone w pełnej lub częściowej wysokości z innych źródeł niż własne Abonenta. Nie zwalnia to Abonenta z obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, §4 oraz §7 Regulaminu.
 4. ZETO zastrzega możliwość zmiany Cennika i ceny Usług.
 5. Zmiana Cennika nie wymaga zmiany umowy. Informacja o zmianie Cennika powinna być udostępniona w postaci ogłoszenia na stronie zeto.bialystok.pl i przesłania informacji o tym do Abonenta na wskazany adres e-mail
  w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym wprowadzeniem ich w życie.
 6. W ww. terminie Abonent zobowiązany jest do powiadomienia ZETO o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zmienionego Cennika. Nie zawiadomienie ZETO w tym terminie traktuje się jako akceptację wprowadzonych zmian.
 7. Jeśli Abonent nie wyrazi zgody na zmianę cen, umowa ulega rozwiązaniu po upływie miesiąca od daty powiadomienia Abonenta o zmianie cen. Przez ten miesiąc Abonent wnosi opłaty po niezmienionej kwocie, po czym ZETO zaprzestanie świadczenia usługi.
 8. Umowa może być rozwiązana przez ZETO ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku opóźnienia się przez Abonenta w płatności za usługi przekraczającej 30 dni.
 9. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Abonenta ZETO uprawnione jest w pierwszej kolejności zaliczyć na poczet zaległych należności, poczynając od najwcześniej wymagalnych.
 10. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania opłat należnych do dnia jej rozwiązania. 

 

Rozdział V Umowy

§7

ZETO stosuje do regulowania stosunków prawnych ze swoimi Abonentami następujące typy umów: 
a) standardowe umowy abonenckie na świadczenia usług objętych Cennikiem ZETO;
b) indywidualne umowy na świadczenie usług nieobjętych Cennikiem ZETO. 

§8

 1. Umowy na usługi lub zmianę zakresu świadczonych Usług zawierane są w następującym trybie:
  a) potencjalny Abonent składa pisemne (lub w formie elektronicznej) zamówienie określające przedmiot usługi oferowanej przez ZETO;
  b) w ciągu nie dłużej niż 14 dni ZETO rozpatruje zamówienie i wysyła do potencjalnego Abonenta powiadomienie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia;
  c) w przypadku przyjęcia zamówienia zawierana jest umowa określająca zakres Usług i ich parametry użytkowe, wysokość wynagrodzenia, okres rozliczeniowy oraz czas obowiązywania;
  d) po zawarciu umowy ZETO przystępuje do uruchamiania Usług teleinformatycznych określonych w umowie.
 2. Dodatkowe warunki realizacji umów na świadczenie Usług przez ZETO:
  a) ZETO zobowiązuje się świadczyć Usługi po cenach określonych w Cenniku i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie;
  b) Regulamin i Cennik w formie pisemnej doręczane są Abonentowi przed zawarciem Umowy oraz są udostępniane na stronie internetowej ZETO zeto.bialystok.pl;
  c) Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminu, w tym do terminowego uiszczenia opłat określonych w Cenniku;
  d) Zmiana Cennika oraz Regulaminu nie wymaga zmiany Umowy.
  e) ZETO przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy, jeżeli:
  - Abonent zalega z opłatami na rzecz ZETO;
  - wcześniejsza umowa zawarta z Abonentem została rozwiązana przez ZETO lub wygasła w związku
  z naruszeniem jej postanowień bądź postanowień Regulaminu.
  f) korzystanie z Usług przez Abonenta i jego Użytkowników powinno być zgodne z niniejszym Regulaminem. Abonent odpowiada za szkody spowodowane przez jego Użytkowników; 
  g) ZETO ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Abonenta bez odszkodowania w przypadku stwierdzenia:
  - nieuprawnionego działania w sieci ZETO oraz Internet przez Abonenta lub jego Użytkowników; 
  - działania na szkodę innych Abonentów lub operatorów sieci współpracujących z ZETO;
  - zalegania przez Abonenta z opłatami na rzecz ZETO; 
  - innego naruszenia warunków określonych w umowie lub Regulaminie.
 3. Umowa wygasa w przypadku:
  a) upływu terminu na jaki została zawarta;
  b) rozwiązania umowy przez jedną ze Stron na warunkach przewidzianych w Regulaminie lub umowie;
  c) śmierci Abonenta;
  d) wykreślenia Abonenta niebędącego konsumentem z właściwego rejestru lub ewidencji.

 §9

 1. ZETO świadczy usługi teleinformatyczne z zastrzeżeniem następujących warunków:
  a) ZETO nie odpowiada za zapewnienie dostępu Abonenta do Internetu;
  b) Abonent powinien posiadać umowę z operatorem telekomunikacyjnym na przyłączenie do sieci Internet o przepustowości odpowiedniej do świadczenia Usług przez ZETO;
  c) Operator telekomunikacyjny powinien zapewniać konieczne i odpowiednie warunki techniczne dla świadczenia Usług Abonentowi oraz odpowiadać za utrudnienia w dostępie do Usług ZETO w przypadku problemów Abonenta lub jego Użytkowników z połączeniem z siecią Internet.
 2. ZETO może odmówić świadczenia Usług teleinformatycznych, jeśli proponowany przez Abonenta zakres korzystania z sieci może uniemożliwić zapewnienie odpowiedniego standardu Usług dla niego lub innych Abonentów.

§10

Charakter świadczonych Usług oraz indywidualne parametry świadczenia tych Usług zawarte są w umowach z Abonentami.

Rozdział VI Odpowiedzialność

§11

 1. ZETO odpowiada za zawinione niewykonanie Usług lub ich nienależyte wykonanie na podstawie przepisów ustaw oraz Kodeksu Cywilnego.
 2. ZETO nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług w przypadku gdy wynika to z:
  a) naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu przez Użytkownika;
  b) siły wyższej;
  c) nieprawidłowego funkcjonowania lub zabezpieczenia urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, w tym utratę plików lub inne uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu, chyba że uszkodzenie nastąpiło z winy ZETO;
  d) uszkodzeń spowodowanych przez Abonenta lub jego Użytkowników;
  e) braku spełnienia wymagań technicznych sprzętu Abonenta;
  f) przyczyn niezależnych od ZETO, a w szczególności spowodowanych przez osoby trzecie, za które ZETO nie ponosi odpowiedzialności, w tym np. operatorów telekomunikacyjnych Abonenta.
 3. ZETO przechowując dane nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane przez Abonenta, nie wybiera odbiorcy danych, nie usuwa ani nie modyfikuje tych danych.
 4. ZETO nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług spowodowane koniecznością wykonania prac konserwatorskich, o których Abonent został powiadomiony z wyprzedzeniem.
 5. Odpowiedzialność ZETO za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, wynikające z przyczyn innych niż określone w ust.2 jest ograniczone do bonifikat, określonych w §12. 

§12

 1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi zawinionej przez ZETO, wynikającej z przyczyn nie wymienionych w §11, ZETO stosuje obniżenie wysokości opłat (bonifikatę) na następujących zasadach:
  a) za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi płatnej okresowo Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy;
  b) bonifikata nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin;
 2. ZETO nie udziela bonifikat, jeżeli przerwy w świadczeniu Usług wynikają z prac testowych lub konserwacyjnych, po wcześniejszym powiadomieniu Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Rozdział VII Reklamacje

§13

 1. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia reklamacji z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Usług oraz
  w przedmiocie wadliwego rozliczenia Usług, są jedynie podmioty, które z ZETO zawarły umowę o świadczenie tych usług. 
 2. Reklamacje będą zgłaszane bezpośrednio do ZETO elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na piśmie na adres siedziby Spółki.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania lub siedziby Abonenta;
  b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  d) adres świadczenia usługi, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Abonenta;
  e) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia;
  f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty, oraz numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;
  g) datę i podpis Abonenta.
 4. Złożenie reklamacji nie ma wpływu na obowiązek zapłaty należności wynikającej z faktury VAT, w tym obowiązek zapłaty kwoty będącej przedmiotem reklamacji.
 5. ZETO ustosunkuje się (uzna lub odrzuci) do reklamacji pisemnie lub elektronicznie w ciągu 30 dni od jej złożenia. Nie ustosunkowanie się przez ZETO do reklamacji w tym terminie, uważa się za jej uwzględnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  a) nazwę ZETO;
  b) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
  c) określenie wysokości przyznanego odszkodowania lub należności oraz terminu ich zwrotu, w przypadku uznania reklamacji;
  d) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub polubownym;
  e) datę i podpis upoważnionego pracownika ZETO.
 7. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  a) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  b) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub polubownym.
 8. Reklamacje należy zgłaszać nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania przyczyny uzasadniającej zgłoszenie reklamacji, reklamację złożoną po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpoznania.
 9. Podstawą statystyki, ewentualnie wyceny oraz reklamacji Usług jest rejestracja zdarzeń w sieci ZETO.

 

Rozdział  VIII Ochrona danych osobowych, zachowanie tajemnicy i zapewnienie bezpieczeństwa

§14

 1. ZETO jest administratorem danych osobowych dotyczących Abonenta oraz Użytkowników działających w imieniu Abonenta. Przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych prowadzone będzie w celu świadczenia Usług, realizacji obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz obrony
  i dochodzenia roszczeń. ZETO przetwarza dane transmisyjne w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi teleinformatycznej.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa lub prawnie uzasadniony interes administratora, który jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Natomiast podstawą do archiwizowania danych jest przepis prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora dotyczący m.in. obrony i dochodzenia roszczeń.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu będą archiwizowane przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe lub przez czas dotyczący ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu, ani nie są przetwarzane poza granicami Polski.
 5. Abonent oraz inni Użytkownicy mają prawo wpływu na zakres przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych, a w szczególności do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia;
  b) ograniczenia ich przetwarzania m.in. w celach promocyjnych;
  c) przenoszenia danych osobowych;
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usług;
  e) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
 6. Podane dane będą udostępniane następującym podmiotom: dostawcy, podwykonawcy i podmioty z pomocą, których prowadzona jest działalność jak np. banki, firmy kurierskie, pocztowe lub inne zadania zlecone przez Spółkę. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa jak np. urzędy, sądy lub organy ścigania.
 7. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.

§15

 1. Przechowywane przez ZETO informacje i dane Abonentów oraz ich Użytkowników objęte są przez ZETO poufnością.
 2. Wszyscy pracownicy ZETO mający z tytułu wykonywanych obowiązków styczność z wyżej wymienionymi informacjami są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

§16

 1. ZETO zapewnia ochronę tajemnicy informacji Abonenta, a w szczególności przez:
  a) instalowanie urządzeń sieciowych oraz zakończeń traktów transmisyjnych w pomieszczeniach i obiektach chronionych;
  b) przestrzeganie tajemnicy informacji przez personel obsługujący sieć;
  c) ochronę dostępu do Usług teleinformatycznych poprzez system uwierzytelniania dostępu;
  d) ZETO może udostępnić Abonentowi na uzgodnionych zasadach system szyfrowania informacji wraz z identyfikacją i z mocnym uwierzytelnianiem oraz niezaprzeczalnością nadania informacji przez określonego Abonenta;
  e) ZETO może udostępnić na uzgodnionych zasadach stosowanie udogodnienia ograniczającego niepożądany dostęp do styku sieciowego Abonenta jak zamknięta grupa Użytkowników lub sieć wirtualna. 
 2. ZETO ponosi odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do informacji Abonentów, o ile dostęp ten wynikał z zaniedbania przez ZETO funkcjonowania systemu ochrony sieci.
 3. ZETO nie ingeruje w treść przesyłanej informacji Abonenta i jego Użytkowników oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z przesyłania informacji przez sieć.

§17

 1. Dostęp do sieci ZETO jest chroniony. W sieci nie mogą być użytkowane urządzenia i metody umożliwiające korzystanie z jej usług bez posiadania wynikającego z odpowiedniej umowy, upoważnienia. 
 2. Informacja Użytkownika nie jest szyfrowana na poziomie łącza. 
 3. W stosunku do Abonentów posiadających konta na serwerach ZETO stosuje ochronę sieci poprzez:
 4. stosowanie "time-outów" rozłączających nieaktywne sesje;
 5. likwidacje nieaktywnych kont, uprawnień i haseł Abonentów i Użytkowników.

 §18

 1. Abonent jako właściciel danych odpowiada za treść informacji zamieszczanych przez niego i jego Użytkowników na serwerach znajdujących się w ZETO.
 2. Abonent przyjmuje do wiadomości, że zabronione są następujące zachowania:
  a) naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich;
  b) zamieszczanie i rozpowszechnianie materiałów oraz treści o charakterze bezprawnym, w tym np. naruszających dobra osobiste lub zawierających   treści   niezgodne   z   przepisami prawa, a w szczególności o charakterze rasistowskim czy pornograficznym;
  c) prowadzenie działań mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub przechowywanych w nich informacji polegających w szczególności na przełamywaniu zabezpieczeń lub obchodzeniu mechanizmów lub procedur zabezpieczeń;
  d) dokonywanie zmian, usuwanie lub dodawanie jakichkolwiek zapisów do informacji osób trzecich bez ich zgody;
  e) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej;
  f) korzystanie z Usług w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania sieci lub systemów komputerowych ZETO lub innych Abonentów.

§19

 1. W zakresie ochrony informacji w sieci ZETO każdy Abonent i Użytkownik odpowiada za bezpieczne operowanie uprawnieniami do korzystania z Usług, a w szczególności:
  - nie może odstępować uprawnień innym osobom;
  - ma obowiązek operować hasłami nie krótszymi niż 8 znaków alfanumerycznych,
 2. Abonent jest zobowiązany do bezpiecznego operowania uprawnieniami, którymi dysponuje w taki sposób, aby nie mogły być wykorzystane przez osoby nieuprawnione.
 3. Systemy teleinformatyczne Abonenta dołączone do sieci ZETO muszą być chronione przed niepowołanym dostępem.
 4. ZETO nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji Abonenta, gdy wynika to z winy Abonenta lub jego Użytkownika.
 5. Za uprawniony dostęp do sieci lub systemu komputerowego uznaje się uzyskany na podstawie uzgodnionego z operatorem trybu weryfikacji Użytkownika.
 6. Abonent nie może przekraczać uprawnień przyznanych przez ZETO. W przypadku naruszenia zasad bezpiecznego korzystania z sieci, a w szczególności przekroczenia przyznanych uprawnień, konto lub dostęp do sieci ZETO mogą zostać czasowo lub trwale zablokowane.
 7. Wszelkie przypadki nieuprawnionego działania Usług muszą być zgłaszane przez Abonenta do ZETO.

 

Rozdział IX. Postanowienia końcowe

§20

 1. W trakcie trwania Umowy Abonent obowiązany jest do powiadomienia ZETO o każdej zmianie danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie, w szczególności w przypadku zmiany adresu, w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku korespondencja kierowana do Abonenta, pod dotychczasowy adres lub zawierająca dotychczasowe dane będzie uznana za skutecznie doręczoną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2023 r.

Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00