• 85 74 83 330
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Systemy dla edukacji

Regulamin świadczenia usługi Prymus

Białystok, dn. 18.04.2022r.

 

Regulamin świadczenia usług Prymus

1. Postanowienia ogólne

Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przez Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą przy ulicy Skorupskiej 9, 15-048 Białystok, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000012499, NIP 542-020-28-07 (dalej zwane ZETO lub Usługodawcą).

Regulamin określa zakres i warunki korzystania z Usług Prymus, precyzuje zakres wzajemnych zobowiązań ZETO oraz podmiotów korzystających z jego Usług, w tym Użytkowników, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługi w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

W celu skorzystania z Usługi konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oraz wprowadzenie do formularza danych niezbędnych do zweryfikowania jego tożsamości.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronie internetowej Usługi stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących ZETO lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywania treści zamieszczonych w Usłudze w sposób naruszający przepisy prawa.

Aplikacja i usługa "Prymus – Wyniki Ucznia" przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz uczniów.

2. Definicje

Dziennik elektroniczny (zwany dalej e-Dziennikiem) to aplikacja pełniąca funkcję dziennika szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170) rozszerzonego o moduły komunikacyjne między rodzicami/opiekunami i uczniami a szkołą oraz dodatkowe funkcje wspomagające pracę nauczyciela i dyrektora. Dostęp do e-dziennika mają jedynie użytkownicy upoważnieni przez szkoły.

Użytkownik- osoba, która korzysta z zasobów e-Dziennika.

Usługa „Prymus – Wyniki Ucznia” zapewnia dostęp za pomocą drogi elektronicznej do wyników edukacyjnych uczniów znajdujących się w e-Dzienniku oraz automatyczne powiadamianie Użytkowników w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów (dalej zwana Usługą).

Administrator usługi – osoba zarządzająca usługą ze strony ZETO.

Administrator danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem Android lub iOS.

Dane rejestracyjne – dane osobowe podawane podczas rejestracji konta, których ZETO jest Administratorem danych.

3. Podstawa świadczenia Usług

Podstawą świadczenia Usługi jest umowa pomiędzy ZETO a Użytkownikiem.

Użytkownik może korzystać z Usługi po jej aktywacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Za świadczenie Usługi ZETO może pobierać opłaty od Użytkowników.

Do prawidłowej realizacji Usługi zaleca się używanie systemu Android powyżej wersji 7 lub iOS w wersji powyżej 11.

Usługodawca udziela czasowej licencji na korzystanie z Usługi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi z powodu nienadania Użytkownikowi właściwych uprawnień przez szkołę, nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu i oprogramowania Użytkownika.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od niego jak np. braku dostępu do danych u operatora sieci komórkowej lub innych problemów z dostępem do sieci Internet.

4. Dane osobowe

W stosunku do danych rejestracyjnych podanych przez Użytkownika Administratorem danych jest ZETO. Dane te zbierane są na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej przy rejestracji w Usłudze.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w zakresie danych dziecka (ucznia), Pani/Pana jako rodzica, opiekuna, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły jest Szkoła reprezentowana przez Dyrektora szkoły w zakresie danych wprowadzanych w e-Dzienniku.

W Polityce prywatności ZETO wyjaśniono sposoby postępowania z danymi osobowymi oraz ochrony prywatności Użytkownika podczas korzystania z Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje, że ZETO może używać tych danych zgodnie ze swoimi Politykami.

ZETO jako Administrator danych rejestracyjnych oraz Procesor Danych powierzonych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz krajowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).

Dane rejestracyjne Użytkowników podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z Usługi. Użytkownikom przysługuje prawo do :

 • żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usługi, archiwizacji danych lub w celach reklamacyjnych.

ZETO może udostępnić dane rejestracyjne Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną komunikaty administracyjne i inne informacje, w tym techniczne związane ze świadczoną Usługą.

W sprawach realizacji powyższych praw dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Spółki, ul. Skorupska 9,
15-048 Białystok.

5. Aktywacja Usługi

Do korzystania z Usługi jest potrzebne konto rejestracyjne e-Dziennika.

Użytkownik przed uruchomieniem Usługi wprowadza dane identyfikacyjne w postaci tokenu lub kodu QR wygenerowanych uprzednio w e-Dzienniku w Panelu rodzica. Dane identyfikacyjne są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji Użytkownika i działania Usługi.

W celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien:

 • sprawdzić czy szkoła wykorzystuje e-Dziennik.
 • zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych, Regulamin i jego postanowienia oraz Politykę prywatności.

Po przeprowadzeniu aktywacji Użytkownik może korzystać z Usługi o której mowa w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych opisanych w pkt VII.

Identyfikator i hasło Użytkownika służące do autoryzacji za pomocą zewnętrznej usługi logowania pn. SSO jest przechowywane w ZETO. W celu ułatwienia korzystania z Usługi lub danych pochodzących z e-Dziennika, ZETO proponuje rozwiązanie logowania do Usługi za pomocą kodów QR wygenerowanych w e-Dzienniku lub wpisanego tokenu. Autoryzacja dostępu może być zapamiętana na urządzeniu Użytkownika (np. telefonie, tablecie) na którym uruchomiona jest aplikacja.

6. Zabezpieczenia usługi

W celu zapewnienia poufności, dostępności i integralności danych stosowane są zabezpieczenia Usługi, takie jak w szczególności:

 • Ograniczenia dostępu do danych – zastosowanie ograniczeń dostępu do danych w sferze organizacyjnej, logicznej i fizycznej;
 • Szyfrowanie połączenia za pośrednictwem protokołu HTTPS;
 • Lokalizacja kluczowych elementów Usługi w strefie bezpieczeństwa ;
 • Kopie zapasowe – cykliczne wykonywanie kopii zapasowej danych oraz warstwy aplikacyjnej;
 • Bieżące aktualizowanie oprogramowania systemowego na serwerach, które udostępniają Usługę;
 • Logowanie zdarzeń zarówno systemowych jak i Usługi;

Opisy pozostałych zabezpieczeń, w postaci środków organizacyjnych, fizycznych i technicznych stosowanych w ZETO, zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji i załącznikach do niej, zgodnie z wdrożoną w ZETO normą ISO 27001.

Rodzice, prawni opiekunowie i uczniowie posiadają swoje indywidualne konto w e-Dzienniku, za które osobiście odpowiadają przed dostępem osób trzecich.

7. Rekomendowane sposoby konfiguracji i zabezpieczenia urządzenia końcowego

W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać urządzenie końcowe (komputer, telefon lub tablet) z dostępem do sieci Internet oraz właściwe oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.

Celem skorzystania z Usługi, Użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Usługą:

 • dostęp do sieci Internet: łącze min. 1 Mb/s;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji: Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome, lub Safari, obsługująca pliki Cookies.

ZETO zastrzega, że w związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych.

ZETO informuje, że niewłaściwe zabezpieczenie przez Użytkownika urządzenia końcowego, loginu
i hasła do Usługi może narazić Użytkownika na utratę lub ujawnienie danych, w tym danych osobowych lub utratę dostępu do Usługi.

Użytkownik powinien zadbać o nieudostępnianie osobom nieuprawnionym loginu i hasła dostępowego do Usługi.

Użytkownik odpowiada za właściwe zabezpieczenie urządzenia końcowego, którego używa do komunikacji z Usługą, w tym za zapewnienie odpowiedniego i aktywnego oprogramowania antywirusowego oraz innych zabezpieczeń uniemożliwiających nieuprawniony dostęp do Usługi.

8. Postępowanie reklamacyjne

Za poprawność przesłanych do usługi danych odpowiada Użytkownik.

Wszelkie kwestie związane z ustawianiem czy odzyskiwaniem hasła, należy rozwiązywać korzystając z platformy e-Dziennika. W przypadku zagubienia hasła i loginu lub emaila, należy zgłosić się do wychowawcy ucznia lub do sekretariatu szkoły.

ZETO nie gwarantuje Użytkownikowi, utrzymania konkretnych funkcji, niezawodności, ani dostępności Usługi, w tym czasu przechowywania danych, jak również możliwości spełnienia przez nie potrzeb Użytkownika. Usługa jest świadczona w takim stanie jak została zaprojektowana przez ZETO.

ZETO zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, przychody, dane, straty finansowe, ani żadne szkody, czy odszkodowania, które Użytkownicy lub inne osoby chciałyby dochodzić w związku z korzystaniem z Usługi.

9. Zakończenie świadczenia Usługi

Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi poprzez odinstalowanie z Urządzenia końcowego aplikacji Prymus – wyniki ucznia.

Z chwilą rezygnacji z Usługi ZETO zaprzestaje udostępniania Użytkownikowi Usługi oraz przesyłania powiadomień do Użytkownika.

Po usunięciu konta, Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownej rejestracji.

ZETO jest uprawnione do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi ze względów biznesowych oraz gdy:

 • szkoła zrezygnuje z korzystania z e-Dziennika autorstwa ZETO,
 • Użytkownik zrezygnował z Usługi,
 • ZETO poweźmie uzasadnioną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy ZETO,
 • Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem lub Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu.

ZETO może również w dowolnym momencie przerwać świadczenie Usług Użytkownikowi, dodać lub wprowadzić zmianę zasad zarządzania kontami oraz zawartości danych. O zmianach warunków świadczenia Usługi lub postępowania z danymi ZETO poinformuje z wyprzedzeniem Użytkownika stosownymi komunikatami dostępnymi w Usłudze.

ZETO może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

10. Postanowienia końcowe

W związku z tym, że Usługa podlega stałemu udoskonalaniu ZETO może dodać lub usunąć pewne funkcje. Może także ze względów biznesowych zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Jeśli ZETO podejmie decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomi o tym Użytkowników oraz umożliwi im pobranie informacji z Usługi.

ZETO jest uprawnione do wprowadzania przerw w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo aktualizacji oprogramowania.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez właściwy według zasad ogólnych sąd powszechny.


Centrum Informatyki "ZETO" S.A.

ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
85 74 83 303

Oddział w Poznaniu

ul. Unii Lubelskiej 1 bud. 2 lok. 16
61-249 Poznań
NIP: 542-020-28-07
KRS: 0000012499
Godziny pracy: 7.30 - 15.30
Salon firmowy: 8.00 - 16.00