• 85 74 83 330

Zarządzanie procesami biznesowymi ProcEnt

ProcEnt-IQBPM Metodyka zarządzania procesami biznesowymi

ProcEnt IQBPM

Metodyka zarządzania procesami biznesowymi ProcEnt-IQBPM stanowi autorskie rozwiązanie firmy Centrum Informatyki ZETO S.A. w zakresie rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi w organizacjach, a w szczególności określa metody samoidentyfikacji i samodoskonalenia procesów.

Metodyka zarządzania procesami ProcEnt-IQBPM stworzona została w ramach nowatorskiego projektu badawczego IQ-BPM zrealizowanego przy wsparciu z Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Metodyka składa się z szeregu modeli i metod zapewniających efektywne podejście do usprawniania realizacji procesów biznesowych organizacji. W metodyce wykorzystywane są modele decyzyjne oparte m.in. o sztuczną inteligencję oraz logikę rozmytą.

Modele i metody opisane w metodyce mają zastosowanie w narzędziach cyklu zarządzania procesami biznesowymi organizacji ProcEnt-IQBPM. Wspólne wykorzystanie metodyki i narzędzi pozwala na maksymalizację efektywności zarządzania procesami biznesowymi.

Najważniejszymi elementami metodyki są:

Metoda samoidentyfikacji procesów umożliwiająca efektywne gromadzenie, przy wykorzystaniu inteligentnych agentów programowych, informacji na temat wszystkich istotnych czynności wykonywanych w systemie ProcEnt-IQBPM.

Główne zalety wykorzystania metody samoidentyfikacji to:
•automatyzacja identyfikacji procesów,
•znaczące przyspieszenie identyfikacji procesów – mniejsze zaangażowanie pracowników w identyfikację,
•niski poziom skomplikowania użytkowego – szybka adaptacja pracowników do założeń metody, brak konieczności przeprowadzenia rozbudowanych szkoleń z zakresu wykorzystywanych przy identyfikacji narzędzi,
•objęcie identyfikacją procesów uczestników bez stanowisk komputerowych,
•zebranie danych ze wszystkich przebiegów procesów – uzyskanie dużej ilości danych pozwalających na kompletne odwzorowanie procesów, określenie obszarów problemów, a docelowo na efektywną optymalizację procesów,
•dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych, informacji o statusach, rezultatach operacji, procesów,
•umożliwienie zdefiniowania pierwszej ścieżki procesu przez osobę decyzyjną,
•zapewnienie danych do kontroli oraz sprawnego monitorowania procesów biznesowych realizowanych w organizacji.

Modele decyzyjne zarządzania procesami umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji w zakresie optymalizacji procesów biznesowych organizacji.

Główne zalety wykorzystania modeli decyzyjnych zarządzania procesami to:
•automatyzacja optymalizacji procesów poprzez automatyczne zbieranie miar procesów oraz ich analizę przez sieci neuronowe,
•uproszczenie optymalizacji procesów – szybka adaptacja pracowników do założeń metody, podejmowanie decyzji tak/nie w zakresie optymalizacji procesów przez ich uczestników,
•znaczne zmniejszenie wymaganego zaangażowania zasobów organizacji w usprawnianie procesów,
•brak wymaganego udziału analityków w podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji.

Metoda samodoskonalenia procesów pozwalające na automatyczną budowę pierwszego wzorca procesu oraz przyrostowe doskonalenie procesu, przy wykorzystaniu modeli decyzyjnych zarządzających optymalizacją procesów.

Główne zalety wykorzystania metody samodoskonalenia procesów to:
•znaczne uproszenie zagadnienia optymalizacji procesów biznesowych organizacji; wykorzystanie tej metody pozwala na zmniejszenie zaangażowania organizacji w modelowanie i optymalizację procesów biznesowych, zapewniając jednocześnie wysoką jakość tych działań,
•zmniejszenie udziału pracowników organizacji w żmudnych pracach związanych z modelowaniem i optymalizowaniem procesów; z drugiej strony pozostawia jednak w ich dyspozycji decyzje o tym, czy optymalizacja w zaproponowanym przez narzędzia systemu ProcEnt-IQBM kształcie ma zostać przeprowadzona,
•redukcja kosztów związanych z usprawnianiem procesów; wykorzystanie metody w doskonaleniu procesów pozwala zminimalizować ilość szkoleń z zakresu zarządzania procesami biznesowymi, a także pozwala zredukować znacznie udział analityków w podejmowanych działaniach,
•dodatkowym atutem metody samodoskonalenia procesów jest możliwość jej ustawicznego wykorzystywania bez ponoszenia dodatkowych kosztów (Zbieranie w trybie ciągłym danych o procesach pozwala na uzyskanie wysoce dokładnych i wiarygodnych informacji o ich przebiegach. Umożliwia również wychwytywanie wszystkich istotnych zmian w realizacji procesów biznesowych zapewniając rejestrację w narzędziach systemu ProcEnt-IQBPM wszystkich czynności użytkowników procesów).

 

Zapraszamy również do zapoznania z narzędziami realizacji cyklu zarządzania procesami biznesowymi ProcEnt-IQBPM.


 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

tel. 85 74 83 325

  


© 2020 Centrum Informatyki "ZETO" S.A.